-บทสวดบูชาพระคาถาทั้ง ๗ วัน

ผู้เกิดวันอาทิตย์ (พระพุทธรูปปางถวายพระเนตร์ ให้สวดเต็มกำลัง ๖ จบ )
   เวลาสวดให้หันหน้าไปทางทิศอิสาณ ให้สวดโมรปริตร ดังนี้
   อุทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง มะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริต ตัง กัตวา โมโรจะระติ เอสะนาฯ 
   อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พราหมณา เวทะคุ สัพพธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะ ริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยี่ติฯ
                        พระคาถาโดยย่อ   "อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
 
ผู้เกิดวันจันทร์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร์ ให้สวดเต็มกำลัง ๑๕ จบ)
    เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศบูรพา ให้สวดพระปริตรบทยันทุน ดังนี้
    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลักญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสปินัง อะ กันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลักญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสปินัง อะ กันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
                       พระคาถาโดยย่อ   "อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา"
 
ผู้เกิดวันอังคาร (บูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ให้สวดเต็มกำลัง ๘ จบ )
  เวลามนต์ให้หันหน้าไปทางทิศอาตเณย์ ให้สวดบทขัดพระปริตรยัสสานุภาวะโตฯ ดังนี้
  ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ พิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุ ปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ
                       พระคาถาโดยย่อ   "ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง"
 
ผู้เกิดวันพุธเวลากลาวัน (พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรให้สวดเต็มกำลัง ๑๗ จบ )
   เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศทักษิณให้สวดบทขัดพระปริตรสัพพาสีฯ ดังนี้
   สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตั มหิ สัพพตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตัน ตัมภะณามะ เหฯ
                      พระคาถาโดยย่อ   "ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท"
 
ผู้เกิดวันพุธกลางคืน (พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ให้สวดเต็มกำลัง ๑๒ จบ )
    เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศพายัพ ให้สวดบทกินนุสันตะระมาโนฯ ดังนี้
    กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโบ อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ    สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ
                        พระคาถาโดยย่อ   "คะ พุท ปัน ทู ทัม ภะ คะ"
 
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี (พระพุทธรูปปางสมาธิให้สวดเต็มกำลัง ๑๙ จบ )
   เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศประจิม ให้สวดบทขัดพระปริตรปุเรนตัมโพฯ ดังนี้
   ปุเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฎฎะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคี มหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สาริปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง หัปปัฎฐายิ มหาเตชัง ปะริตตัน ตัมภะณามะเหฯ
                       พระคาถาโดยย่อ   "ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ"
 
ผู้เกิดวันศุกร์ (พระพุทธรูปปางรำพึงให้สวดเต็มกำลัง ๒๑ จบ )
   เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศพายัพ ให้สวดบทขัดพระปริตร  ดังนี้
   ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะสัพพทา สัพพูปัททะ วะชาลัมหา ยักขะโจรทิสัมภะวาคะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตัน ตัมภะณามะ เหฯ
   หรือ
   อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ  สาสะเน   สาธุสัมมะเต  อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ  สะทา  กิพพิสะการิภี  ปะริสานัญจะ  ตัสสันนะ  มะหิงสายะ  จะ  คุตติยา ยันเทเสสิ   มะหาวีโร  ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ                  
            พระคาถาโดยย่อ   "วา โธ โน อะ มะ มะ วา"
 
ผู้เกิดวันเสาร์ (พระพุทธรูปปางนาคปรกให้สวดเต็มกำลัง ๑๐ จบ )
      เวลาสวดมนต์ให้หันหน้าไปทางทิศหรดี ให้สวดอังคุลิมาลปริตร ดังนี้
      ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ เต โหตุ โสตถุ โสตถิ     คัพภัสสะ ฯ
                  พระคาถาโดยย่อ   "โส มาณะ กะ ริ ถา โธ"

สำหรับผู้ที่จำวันตัวเองไม่ได้

๐ มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรตตะวา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
๐ ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ
อะปะราชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ


                          สวดย่อ  9 จบ    ปะ โม ทะ ติ

 

                                                                            อาจารย์ คมเดชบ้านหมอดู

                                                                             มือถือ    096-6364945

                                                       รับปรึกษา ดวงชาตา ทางโทรศัพท์ ส่วนตัว   ทาง E-MAIL  

Visitors: 72,038